HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

Jméno a příjmení: Miloslav Študent
Akademické hodnosti: Mgr., MgA.
Rok a místo narození: 1968 Beroun
Mateřská instituce: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě; Ústav hudební vědy FF MU v Brně

Životopis: Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval v roce 1993 magisterskou prací věnovanou problematrice hudebního tisku v Itálii kolem roku 1600. Svá hudební studia rozšířil studiem provozovací praxe hudby italského seicenta (R. Gini) a hry na historické drnkací nástroje (P. Beier) na Mezinárodní hudební akademii v Miláně. Systematicky se věnuje historii a repertoáru drnkacích nástrojů v Evropě v 16. - 18. století (hlavní řešitel projektu Thesaurus Testudinis Bohemiae - Repertoár drnkacích nástrojů v Čechách a na Moravě před r. 1800, GAČR P409/12/2517), dále se zaměřuje zejména na provozovací praxi hudby 15. - 18. století, teorii hudebního zápisu, hudební ikonografii, historickou organologii ad.

Relevantní bibliografie:

1. Na loutnu  hráti se učím ... (Poznámky k hudebnosti šlechtického rodu Hofmannů z Grünbühelu na přelomu 16. a 17. století). In: Opus musicum 1990, č. 4, s. 106-117.
2. Poznámky k hudebně estetickým názorům B. Castigliona a G. Cacciniho. In: Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, H 27-28, 1992-1993, s. 7-15.
3. Die Lauteninstrumente im kirchlichen Milieu in Mähren im 17. Jahrhundert. In: Musik des 17. Jahrhunderts und Pavel Vejvanovský, Brno 1994, s. 201-204.
4. Hudba v pražské slavnosti 1617. In: Folia historica Bohemica 17, 1994, s. 143-151 (s Milošem Štědroněm).
5. Secondo libro P. P. Melliho – Druhá kniha Pietra Paola Melliho. In: Opus musicum 1995, č. 1, s. 22-27; č. 6, s. 254-262.
6. Phasma Dionysiacum Musicae. In: Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, H 29, 1996, s. 45-63 (s Milošem Štědroněm).
7. Co shlédnul r. 1599 v Miláně kardinál Dietrichstein. In: Nové poznatky ke staré hudbě - Symposium ad honorem Jiří Sehnal. Brno: Acta musicologica.cz, revue pro hudební vědu, 2006. 10 s. ISSN 1214-5955.
8. „ ... a styl jiných komponistů je jako pojídání makarónů.“ Bellerofonte Castaldi a jeho oslavná báseň na Claudia Monteverdiho. In: Musicologica Brunensia, SPFFBU, H 41, 2007 (s Ivou Kouřilovou).
9. Lamento Ariadny – nit labyrintem italské praxe bassa continua I. In: Opus Musicum 2010, č. 1.
10. Lamento Ariadny – nit labyrintem italské praxe bassa continua II. In: Opus Musicum 2010, č. 2.
11. Obrázky z historie loutny. 36 dílný seriál vycházející v letech 2013-2015 v časopise Hudební rozhledy (spolu s Jiřím Čepelákem).
12. Sources of Lute- and Guitar Music in the Holdings of the National Museum in Prague. In: Musicalia 1-2/2016, s. 99-113 (česky), s. 114-129 (anglicky).
13. Kavalírské cesty k hudbě. In: Muzikologické fórum, 1-2, 2017 (v tisku).

Edice:
1. Loutna v českých zemích od prvopočátků do 18. století, CD-ROM, Svatý Jan pod Skalou 2006 (Jaroslav Pohanka, Loutna a její podíl na vývoji instrumentální hudby v Čechách + Emil Vogl, Loutnisté českého baroka).
2. Claudio Monteverdi: L’Orfeo (critical edition), Praha 2006, 158 s.

Odkazy: https://is.muni.cz/zivotopisy/cv?uco=5898

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě