HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

Jméno a příjmení: Jan Baťa
Akademické hodnosti: Mgr., Ph.D.
Rok a místo narození: 1979 Praha
Mateřská instituce: Ústav hudební vědy FF UK v Praze

Životopis: Vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také v roce 2011 získal doktorát (Hudba a hudební kultura na Starém Městě pražském 1526–1620). Pracuje v Ústavu hudební vědy FF UK v Praze jako odborný asistent. Věnuje se hudební kultuře renesančních Čech, zejména hudbě v Praze v 16. a na počátku 17. století. V Nadaci pro dějiny kutltury ve střední Evropě pracoval na několika individuálních projektech (GA ČR, č. 408/06/1679: Kritická edice Benešovského kancionálu; GA ČR č. 408/09/1922: Hudební kultura Prahy 1526–1620. Situace, prameny, instituce).

Relevantní bibliografie:

1. Kutnohorský kodex: (Praha, Národní muzeum - České muzeum hudby, sign. AZ 33). Praha: KLP, 2008. xii-xxxii, 240 s. (= Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae. Series A; I). ISBN 978-80-86791-21-0.
2. Jezuité a hudební kultura předbělohorské Prahy. Glosy ke vzájemné interakci na příkladu klementinské mariánské sodality [Jesuits and Prague musical culture before the Battle of White Mountain. Remarks on a mutual interaction on the example of Marian Congregation at the Clementinum College]. In: Petronilla Cemus, ed. Bohemia Jesuitica 1556-2006, Praha 2010, s. 1003-1009.
3. Numero Arithmetico notata Series officiorum pro Choro Musico Ustensi (1588) aneb pramen polyfonie plný překvapení. In: Musicologica Istropolitana X-XI, 2011-2012, s. 45-67 (společně s Petrem Daňkem).
4. Quod non fecerunt Gothi, fecerunt Scoti aneb Dva příběhy z rudolfínské Prahy. In: Clavibus Unitis 3, 2014, s. 5-16.

Odkazy: http://musicology.ff.cuni.cz/profil-bata.htm

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě