HLAVNÍ STRÁNKA AKTUALITY

CSS Web Menu Css3Menu.com

PROJEKTY EDIČNÍ ČINNOST BIBLIOGRAFIE DISKOGRAFIE    ODKAZY

studenicova

Jméno a příjmení: Hana Studeničová
Akademické hodnosti: Mgr., Ph.D.
Rok a místo narození: 1990 Brno
Mateřská instituce: Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava

Životopis: Magisterské studium v oboru hudební věda absolvovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2015 (Antoine a Robert de Fevin: jejich mše v brněnském rukopise BAM1). Na téže instituci v roce 2019 odevzdala pod vedením Mgr. Vladimíra Maňase, Ph.D. disertační práci s názvem Městská hudební kultura na Moravě v předbělohorském období. Královská města ve středoevropských souvislostech, kterou ještě téhož roku úspěšně obhájila. Od září roku 2019 pracuje jako vědecký pracovník Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Badatelskou pozornost soustřeďuje především na městskou hudební kulturu na Moravě v rudolfínské době s důrazem na komparaci získaných poznatků z Moravy s jinými středoevropskými městy (především města Bratislava a Vídeň, resp. města západního Slovenska a Dolního Rakouska).

Relevantní bibliografie:
1. … einem ersamen Rath dediziert. Über Musikdedikationen in Mähren zwischen ca. 1550–1620. In: Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2020 (v tisku).
2. Moravská královská města, Bratislava a Vídeň: shody a odlišnosti v městském hudebním prostředí v 16. a na počátku 17. století. In: Musicologica Slovaca 10 [36], 2019, č. 2, s. 177–216.
3. Městští trubači v moravských královských městech v době předbělohorské. In: Hudba v Bratislave v rámci cyklu Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike VI. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, 27. – 28. 6. 2019, SNM - Hudobné Múzeum, Bratislava (v tisku).
4. Městská hudební kultura na Moravě v předbělohorském období. Královská města ve středoevropských souvislostech. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Brno, 2019.
5. Kantoři, varhaníci a věžní. Co vše o nich prozrazují dochované prameny? In: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike V. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, 28. – 29. 11. 2018. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia: SNM-Hudobné muzeum, 2019, s. 73–82.
6. Q. In Search of musicalia from the Baroque Library of the Augustinian Eremites in Brno. In: Musicologica Brunensia 53, 2018, č. 2, s. 5–23.
7. Kantoři, varhaníci a věžní u sv. Jakuba v Brně v 16. století. In: Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Archiv města Brna, 2017, roč. 30, s. 127–145.
8. Antoine und Robert de Fevin: Ihre Messen in Brünner Manuskript BAM1. In: Musicologica Brunensia 51, 2016, č. 1, s. 133–143.

Odkazy: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11859

Své komentáře a připomínky posílejte na adresuu musicarudolphina@bibemus.org ©©Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě